Algemene Voorwaarden

Versie 2019.1

Download deze algemene voorwaarden.

Op overeenkomsten met Connectics BV zijn de hierna vermelde Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Opdrachtgever is degene aan wie Connectics BV enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Connectics BV ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht, dan wel diensten of producten levert.
1.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Connectics BV komt tot stand op het moment dat Connectics BV een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Connectics BV behoudt zich het recht voor een overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
1.3 Het is Connectics BV toegestaan om bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten gebruik te maken van derden. De kosten van deze derden worden volledig doorbelast aan opdrachtgever. Bij de inschakeling van derden zal Connectics BV zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Connectics BV is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van deze derde partijen.
1.4 Aan Connectics BV verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Connectics BV, niet tot resultaatverplichtingen.
1.5 Termijnen waarbinnen Connectics BV de opdracht zal uitvoeren zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen.
1.6 Toepasselijkheid van inkoop- of enige andere voorwaarden van andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hierover schriftelijk overeenstemming wordt bereikt.
1.7 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling in andere voorwaarden of met de Nederlandse wet, dan prevaleert eerst de Nederlandse wet, dan de afzonderlijke afspraken en pas daarna de aanvullende voorwaarden en pas dan de Algemene Voorwaarden.
1.8 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden, aanvullende voorwaarden of van andere afspraken of overeenkomsten nietig is of vernietigd wordt, dan blijven alle andere bepalingen van kracht. In dat geval zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling, in aanmerking nemende de inhoud van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bedoeling van partijen.
1.9 Alle aanbiedingen en uitingen van Connectics BV zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van acceptatie door eventuele derde partijen die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht.
1.10 Overeenkomstig het bepaalde in art. 6:227a BW geldt een e-mail als schriftelijk voor alle overeenkomsten en vervolgafspraken.

Tarieven

2.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen.
2.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten voor het gebruik van de diensten, ook als een derde gebruik maakt van de diensten van de opdrachtgever.
2.3 Connectics BV is gerechtigd de tarieven halfjaarlijks te wijzigen. De nieuwe tarieven dienen ten minste één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever te zijn medegedeeld. Opdrachtgever kan binnen 30 dagen na bekendmaking de overeenkomst opzeggen vanaf de datum van de wijziging.
2.4 Connectics BV heeft het recht om tariefsaanpassingen van externe partijen of tariefs- of heffingswijzigingen die van overheidswege worden opgelegd door te berekenen aan opdrachtgever.
2.5 Facturen van Connectics BV dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever, zonder een voorafgaande ingebrekestelling, wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Als opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Connectics BV te voldoen, kan Connectics BV haar vordering uit handen geven en is opdrachtgever ook gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd, met een minimum van € 50,-.
2.6 Wanneer betaling van een factuur uitblijft, dan is Connectics BV na het versturen van een ingebrekestelling gerechtigd haar verplichtingen aan opdrachtgever op te schorten of om diensten te blokkeren of te beperken. De verplichtingen van opdrachtgever aan Connectics BV blijven dan bestaan.
2.7 Connectics BV is gerechtigd om nog niet in rekening gebrachte producten of diensten op een later tijdstip alsnog in rekening te brengen.

Privacy

3.1 Alle gegevens die betrekking hebben op de opdrachtgever worden door Connectics BV vertrouwelijk behandeld, tenzij anders overeengekomen of als de wet anders bepaalt. De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat voor de opdracht noodzakelijk is.
3.2 Connectics BV verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers c.q. derden die zij voor de uitvoering van een opdracht inschakelt eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

Eigendomsvoorbehoud, levering, risico en gebruiksrechten van derden

4.1 Connectics BV blijft eigenaar van geleverde producten totdat het volledige factuurbedrag van de geleverde goederen is voldaan.
4.2 Het risico op verlies of diefstal gaat over op het moment dat opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever de zaken en goederen in ontvangst neemt.
4.3 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van de apparatuur en programmatuur.
4.4 Connectics BV spant zich in om overeengekomen levertijden zoveel mogelijk na te komen. Een enkele overschrijding brengt Connectics BV niet in verzuim.
4.5 Er kan pas sprake zijn van verzuim als opdrachtgever Connectics BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4.6 De Algemene Voorwaarden en gebruiksrechten van derden blijven van toepassing op de producten en diensten geleverd door Connectics BV
4.7 Op alle door Connectics BV geleverde apparatuur blijft de fabrieksgarantie van toepassing. De voorwaarden van de fabrikant blijven hierbij van toepassing.

Medewerking opdrachtgever en uitvoering van de werkzaamheden

5.1 Opdrachtgever is verplicht te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, alle informatie te verstrekken aan Connectics BV waarvan opdrachtgever weet of hoort te weten dat deze informatie relevant is of kan zijn voor Connectics BV om de aan haar verstrekte opdracht correct uit te voeren. Opdrachtgever verstrekt de hier bedoelde informatie zo spoedig mogelijk nadat hiertoe aanleiding ontstaat. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Connectics BV verschafte informatie. Connectics BV is nooit aansprakelijk voor het niet, niet-volledig of te laat nakomen door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.
5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Connectics BV haar dienstverlening goed en zonder hinder kan uitvoeren. Dit betekent – maar beperkt zich niet alleen hiertoe – dat opdrachtgever noodzakelijke documenten, inloggegevens, informatie en inlichtingen aan Connectics BV ter hand stelt. Ook stelt opdrachtgever waar nodig aan de medewerker van Connectics BV een werkplek ter beschikking die voldoet aan de ARBO-standaarden.
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat documenten, bestanden, databanken en andere vormen van gegevensopslag vaak genoeg worden opgeslagen, zodat er geen gegevensverlies ontstaat als er een herstart plaats vindt tijdens onderhoud.
5.4 Opdrachtgever zal een verhuizing tijdig kenbaar maken aan Connectics BV. Totdat Connectics BV een adreswijziging van opdrachtgever heeft ontvangen, mag Connectics BV erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres, en dat alle correspondentie gericht aan dat adres door opdrachtgever wordt ontvangen.
5.5 Connectics BV is gerechtigd, als door omstandigheden het niet mogelijk is om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen, in te loggen op het systeem van de opdrachtgever om onderhoud of werkzaamheden te verrichten en om systemen van de opdrachtgever te herstarten.
5.6 Connectics BV is gerechtigd om buiten kantoortijden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever in te loggen op systemen van de opdrachtgever om onderhoud of werkzaamheden te verrichten en om systemen te herstarten.
5.7 Connectics BV is gerechtigd, als door omstandigheden het niet mogelijk is om opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen, een systeem van opdrachtgever zonder overleg met opdrachtgever te herstarten.
5.8 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er software kan worden geïnstalleerd waarmee Connectics BV de werking van een systeem kan controleren en het systeem kan beïnvloeden.
5.9 Als opdrachtgever niet de noodzakelijke medewerking verleent, dan kan Connectics BV de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.10 Connectics BV garandeert niet dat geleverde diensten zonder storingen beschikbaar zullen zijn. Connectics BV zal zich inspannen gemelde storingen binnen een redelijke termijn te onderzoeken en te herstellen.
5.11 Connectics BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever die het gevolg is van handelingen of nalatigheden van haar medewerkers.
5.12 Connectics BV bepaalt op welke manier de werkzaamheden worden verricht. Ook bepaalt Connectics BV of werkzaamheden door helpdesk of systeembeheer worden uitgevoerd.
5.13 Connectics BV behoudt te allen tijde de vrijheid medewerkers, door haar met de uitvoering belast, te vervangen door andere medewerkers of hulppersonen zoals uitzendkrachten en oproepkrachten, met dien verstande dat zij slechts dan lager gekwalificeerde medewerkers kan inzetten als de aard van de resterende werkzaamheden dat duidelijk rechtvaardigt en dat Connectics BV de tijd benodigd voor het inwerken van de nieuwe medewerker of hulppersoon niet in rekening kan brengen.
5.14 Connectics BV heeft het recht om, in geval van het vermoeden van frauduleus gebruik, diensten tijdelijk dan wel definitief af te sluiten. Connectics BV is in dat geval verplicht opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het afsluiten op de hoogte te stellen.
5.15 Opdrachtgever draagt er zorg voor geen oneigenlijk gebruik te maken van systemen, diensten of producten geleverd door Connectics BV Oneigenlijk gebruik geeft Connectics BV of een van haar partners het recht om de dienstverlening aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. Bij een dergelijke opschorting is Connectics BV in geen geval schadevergoeding verschuldigd. De opschorting duurt zolang opdrachtgever in verzuim blijft het oneigenlijk gebruik te beëindigen. Opschorting van de dienstverlening door Connectics BV laat onverlet de verschuldigdheid van de overige verplichtingen door opdrachtgever, waaronder de betalingsverplichting voor de gehele dienstverlening. Oneigenlijk gebruikt omvat, maar is niet beperkt tot:
5.15.1 verspreiden van spam, virussen of schadelijke programma’s;
5.15.2 overtreden van de wet;
5.15.3 toegang (proberen te) verschaffen tot systemen waartoe opdrachtgever niet geautoriseerd is;
5.15.4 zodanig gebruik maken van diensten dat daardoor communicatieverkeer wordt gehinderd.

Uitsluitingen van verplichtingen

6.1 De verplichtingen van Connectics BV die zijn overeengekomen in (eenmalige) opdrachten, service-, onderhouds- en/of andere contracten komen te vervallen als:
6.1.1 de storing is ontstaan door opzet of door bewuste roekeloosheid;
6.1.2 er een virus, malware, spyware of andere schadelijke software is aangetroffen;
6.1.3 opdrachtgever beveiligingssystemen heeft omzeild of heeft gepoogd te omzeilen;
6.1.4 opdrachtgever zelf beheerrechten heeft;
6.1.5 een derde partij zonder uitdrukkelijke toestemming van Connectics BV beheerrechten heeft;
6.1.6 het betreffende apparaat geen onderhoudscontract meer heeft van de fabrikant. Connectics BV kan in dit geval alleen best-effort support geven;
6.1.7 opdrachtgever de helpdesk onnodig belast of herhaaldelijk dezelfde of vrijwel dezelfde verzoeken stuurt.
6.2 Alle werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande uitsluitingen worden als meerwerk gezien en worden als zodanig gefactureerd. De overeengekomen verplichtingen van de opdrachtgever blijven in bovengenoemde gevallen bestaan.
6.3 De verplichtingen van Connectics BV die voortvloeien uit onderhoudscontracten komen te vervallen als de opdrachtgever geen internetverbinding heeft die door Connectics BV is geleverd en de verbinding niet snel genoeg is voor Connectics BV om onderhoud te kunnen verrichten.
6.4 Gebruikersvragen over hard- en software vallen buiten alle servicecontracten, tenzij een aparte overeenkomst hierin voorziet.

Beëindiging overeenkomsten

7.1 Overeenkomsten eindigen indien:
7.1.1 de overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijnen;
7.1.2 een van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van deze overeenkomst en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie is hersteld;
7.1.3 een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
7.1.4 als er sprake is van een eenmalige opdracht en de opdracht is voltooid.
7.2 Opzegging van een overeenkomst moet schriftelijk geschieden.
7.3 Opzegging van doorlopende contracten kan per maand plaatsvinden, behalve als:
7.3.1 er andere afspraken zijn overeengekomen over de contractduur;
7.3.2 er voor de geleverde diensten andere contractuele verplichtingen zijn van Connectics BV aan derden;
7.3.3 softwareabonnementen die vooraf worden ingekocht, waaronder Office 365 en Azure;
7.3.4 er sprake is van connectivitydiensten, waaronder dataverbindingen.
7.4 Opzegging van een overeenkomst is niet mogelijk voor tariefswijzigingen die het gevolg zijn van tariefswijzigingen van externe partijen of van tariefs- of heffingswijzigingen die van overheidswege worden opgelegd.
7.5 Opzegging van een overeenkomst is mogelijk indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Connectics BV.

Aansprakelijkheid

8.1 Connectics BV is niet verantwoordelijk voor enige schade, hieronder begrepen gevolgschade en indirecte schade, ongeacht op welke wettelijke grondslag de vordering is gebaseerd. Connectics BV is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door haar gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
8.2 Als Connectics BV toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van haar verplichtingen, dan is de aansprakelijkheid van Connectics BV alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Connectics BV ingeschakelde hulppersonen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan opdrachtgever in rekening gebrachte arbeidsloon.
8.3 Bij termijnbetalingen geldt dat Connectics BV maximaal het termijnbedrag verschuldigd is.
8.4 In het geval van overmacht is geen van de partijen verplicht tot nakoming. Een voorbeeld van overmacht is als een leverancier of partner van Connectics BV haar verplichtingen niet nakomt.
8.5 Indien een overmachtsituatie langer dan honderd dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Back-ups

9.1 Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke en actuele back-up.
9.2 Connectics BV is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van gegevens van opdrachtgever.
9.3 Opdrachtgever dient op verzoek de door haar gemaakte back-ups ter beschikking te stellen aan Connectics BV.
9.4 Als opdrachtgever geen deugdelijke en actuele back-up heeft, dan dient opdrachtgever dit voorafgaand aan de opdracht schriftelijk aan Connectics BV te melden. Connectics BV zal dan een back-up maken tegen het geldende uurtarief.

Datalekken

10.1 Als er sprake is van een (vermoeden van een) datalek, dan zal Connectics BV in overleg met opdrachtgever aan de hand van artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepalen of er een meldplicht bestaat aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
10.2 Als de opdrachtgever een vermoeden heeft van een datalek of een datalek heeft ontdekt, dan is opdrachtgever verplicht dit te melden aan Connectics BV
10.3 Als er sprake is van een meldplicht aan de hand van art. 34 Wbp, dan is opdrachtgever verplicht een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen te doen. Connectics BV kan hierin hooguit advies geven.
10.4 Connectics BV is gerechtigd om, als dat door omstandigheden niet anders kan, zonder overleg met de opdrachtgever een begin te maken om een datalek te voorkomen of om gevolgen van een reeds bestaand datalek te beperken. Preventie of beperking van de gevolgen van een datalek zoals bedoeld in artikel 34a Wbp schort altijd de verplichtingen van Connectics BV in de Service Level Agreement of enige andere verplichting aan opdrachtgever op.

Toepasselijk recht

11.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.
11.2 De rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in geschillen.